۱۳۹۳/۰۱/۰۲

مشاهده‌ی ترازینه‌ی بهاری و پاییزی از فضا


نخستین مطلب امسال رو به این فیلم زیبا اختصاص می‌دهیم که با پشت سر هم قرار دادن ۱۷۵۲۰ تصویر تهیه شده‌است. این تصاویر توسط "ماهواره‌ی هواشناسی آژانس فضایی اروپا" (EUMETSAT) در هر نیم‌ ساعت یکبار و در طول یک سال از زمین گرفته شده‌اند. در این فیلم، کل یک سال خورشیدی در عرض ۱۲ ثانیه نمایش داده می‌شود که بنابراین تقریبن در هر ۳ ثانیه، یک فصل زمین را دوره می‌کنیم و یا به عبارتی هر ثانیه از فیلم تقریبن معادل یک ماه می‌باشد. فیلم از ۲۸ شهریور ۱۳۸۹، یعنی‌ چند روز قبل از ترازینه‌ی پاییزی آغاز و درست در وسط فیلم (ثانیه ۶) شاهد ترازینه‌ی بهاری بر روی زمین آنطور که از فضا در روز اول فروردین مشاهده می‌شود خواهید بود. در انتها فیلم با رسیدن به ترازینه‌ی پاییزی سال ۱۳۹۰ به پایان می‌رسد.