۱۳۹۲/۱۰/۱۹

دریا مه بر فراز دریاچه Superior

زمانی که دمای سطح آب دریاچه در کل گرم‌تر از لایه هوای قرار گرفته بر روی آن باشد، با تبخیر آب از سطح دریاچه، بخار آب به سرعت متراکم شده و به شکل مه سطح دریاچه را می‌پوشاند. با وزش باد، هوای مه آلود در جهت وزش باد بحرکت درمی آید. این تصویر که در روز سه شنبه ۱۷ دی توسط ماهواره Terra گرفته شده است، این پدیده را که با عنوان "دریا مه" یا "دریا دود" شناخته می‌شود بر فراز دریاچه Superior در مرز میان آمریکا و کانادا در شمال شرق آمریکا نشان می‌دهد.