۱۳۹۳/۰۱/۱۸

تغییرات اقلیمی


نگاهی به این پویانمایی شگفت‌انگیز داشته باشید که رفتار بشریت با کره‌ی زمین را در طول ۱۰۰ سال گذشته به تصویر می‌کشد و دورنمایی از زمین در ۱۰۰ دیگر با توجه به روند موجود در تولید گازهای گلخانه‌ای ارائه می‌دهد.

همانطور که در این پویانمایی توضیح داده می‌شود، در هر حال ما به شکل غیراجتنابی درگیر اثرات نابهنجار تغییرات اقلیمی شده‌ایم و راهی‌ جز وفق یافتن با این تغییرات نداریم. اما آنچه که مهم است آنست که در کنار سازگاری (Adaptation) با شرایط موجود، بایستی تلاش کنیم که تولید عوامل تشدید کننده این تغییرات را نیز کاهش دهیم (Mitigation). یکی‌ از راهکارهای ممکن، کاهش سطح تولید گازهای گلخانه‌ای تا آنجایی است که تا انتهای قرن حاضر، دمای میانگین کره‌ی زمین تنها تا ۲ درجه سانتیگراد افزایش یابد. این شدنی است و تنها بستگی به همت خود ما دارد که تولید خود را کاهش دهیم! برای اینکه بتوانیم افزایش دمای میانگین زمین را تا زیر ۲ درجه تا انتهای این قرن نگه داریم، تنها مجاز به تولید "۲۵۰ میلیارد تن کربن" دیگر تا انتهای قرن ۲۱ می‌باشیم. این درحالی است که در حال حاضر ما در حال انباشتن ۱۰ میلیارد تن کربن در سال در جو می‌باشیم. بنابراین با روند موجود، ظرفیت مجاز خود را تنها تا ۲۵ سال دیگر، یعنی‌ سال ۱۴۱۷ خورشیدی تکمیل خواهیم کرد و پس از آن هر میزان تولید مضاعف کربن، به معنای‌ افزایش بیشتر دمای زمین و مواجهه‌ی اجتناب ناپذیر با تمام آثار ناگوار آن خواهد بود.